Čiščenje rezervoarjev

Podjetje EKO-TEH d.o.o. se več kot 30 let ukvarja s čiščenjem nadzemnih in podzemnih skladiščnih rezervoarjev v industriji. Pri izvedbi del uporabljamo specialna ADR vozila (avtocisterne). V letu 2020 smo kot prvi v Sloveniji izvedli investicijo v nakup novega ATEX vozila z ustrezno opremo, ki je edino primerno za čiščenje rezervoarjev v eksplozijsko nevarnih območjih.

yle=
yle=
Pred čiščenjem Po čiščenjuPo večletni uporabi rezervoarja se na dnu pričnejo nabirati usedline, ki lahko privedejo do motenj pri delovanju gorilnika. Za zagotovitev nemotenega obratovanja in daljše življenjske dobe rezervoarja je priporočljivo redno vzdrževanje oziroma čiščenje rezervoarjev.

Pri manjših rezervoarjih (ti. baterijski) brez vstopnih odprtin se čiščenje izvede preko priključkov na vrhu rezervoarja. Na enem priključku se opravlja izsesavanje ostankov kurilnega olja in usedlin, preko drugega pa se z visokotlačno napravo izvede pranje notranjosti rezervoarja z vodo.

Za potrebe našega čiščenje pri tipskih rezervoarjih ne vgrajujemo dodatnih pokrovov, ker se s tem posega v konstrukcijo rezervoarja in izniči tipski A-test rezervoarja.

 

Potek čiščenja rezervoarja:


1. Priprava - demontaža pokrova rezervoarja, zaradi vstopa v rezervoar.

 

EKOTEH - čiščenje rezervoarjev

 

2. Skozi vstopno odprtino se izvede izčrpavanje čistega kurilnega olja do nesnage oz. usedlin. Izčrpano kurilno olje se začasno skladišči v avtocisterni v 2. prekatu.

 

EKOTEH - čiščenje rezervoarjev       

 

3. Izčrpavanje nesnage in usedlin v 1. prekat, z odvozom v uničenje in izdaja evidenčnega lista o ravnanju z nevarnimi odpadki. Mehansko in kemično čiščenje rezervoarja. Po izvedenem mehanskem čiščenju se izvede pranje rezervoarja z visoko-tlačno čistilno napravo.

 

EKOTEH - čiščenje rezervoarjev

 

4. Prečrpavanje čistega kurilnega olja iz avtocisterne v rezervoar ter vzpostavitev rezervoarja v obratovalno stanje. 

 

EKOTEH - čiščenje rezervoarjev

Opustitev rezervoarjev

Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah v 13. členu določa, da je potrebno rezervoar, ki ni v uporabi očistiti in opustiti. Po izvedenem čiščenju in blindaži vstopnih odprtin se izvede plombiranje pokrova vstopne odprtine. Po opravljenih delih vam izdamo potrdilo, da je bil rezervoar ustrezno opuščen in ne predstavlja nevarnosti za okolje. 

Razrez rezervoarjev

V primeru prehoda na drug energetski vir oziroma neuporabe rezervoarja, ki ga ni mogoče odstraniti iz objekta, se izvede odstranitev rezervoarja z razrezom.

 

Postopek:

Rezervoar kemično očistimo in opravimo izmero plinskih hlapov, ki mora biti pod spodnjo mejo eksplozivnosti. Po opravljenem čiščenju in razplinjevanju rezervoarja je le-ta primeren za razrez.

Razrez rezervoarjev, vgrajenih v stanovanjskih objektih (garaže, kleti,…) izvedemo s pnevmatskim sekačem, ki omogoča hladno rezanje pločevine. Prednost tega sistema je v tem, da ne prihaja do dimljenja ali prašenja in s tem do zamazanja stanovanjskih prostorov.

Razrez rezervoarjev z debelino pločevine do 7 mm, izvajamo s pnevmatskih sekačem, nad 7 mm pa s plazmo oziroma plamenskim gorilnikom.

 

Po izvedenem razrezu pločevino odpeljemo na ustrezno deponijo.

 

c=